Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

 • § Kupující: 
  Kupujícím je: Fyzická osoba /bez uvedení IČ/ - dále koncový uživatel - při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
 • § Právnická osoba - dále podnikatelský subjekt, který při zahájení obchodního vztahu předkládá prodávajícímu údaje o své právní subjektivitě - přesný název a sídlo, IČ a DIČ. Právní vztahy prodávajícího a podnikatelského subjektu výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.513/1991Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
 • § Ochrana informací: 
  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Kupující souhlasí se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího.
 • § Objednávka: Veškeré provedené objednávky jsou závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí být přesně vyspecifikováno zboží, jeho počet, cena , kontakty a jména osob odpovědných (oprávněných) za objednání a převzetí předmětu plnění, způsob dopravy a vyložení. V tom případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem, písemně nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího (potvrzení o přijetí objednávky do elektronického systému není potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky provádí prodávající zpravidla ihned nebo v co nejkratším termínu (nejdéle do třetího pracovního dne). Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky nebo uzavření písemné kupní smlouvy případně rámcové kupní smlouvy. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.
 • § Storno objednávky ze strany kupujícího: 
  Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
 • § Storno objednávky ze strany prodávajícího: 
  Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na výzvě k platbě.
 • § Platební podmínky: 
  Platba za předmět plnění se provádí zásadně předem nebo při převzetí zboží.
 • § Způsoby úhrady: 
   Platba předem bankovním převodem na základě výzvy k platbě, hotovostí při převzetí zboží.
 • § Dodací podmínky: 
  Místo odběru je stanoveno na základě webové (e-shopové) objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za splnění dodávky se považuje: 1. osobní odběr zboží kupujícím v expedičním skladu 2. dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat svoji totožnost. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny. Konkrétní způsob dodání si volí kupující. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat poštou, ale neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
 • § Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží): 
  Kupující - koncový uživatel má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14. září 2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem dokladu o koupi doručit na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle dopis (nejlépe e-mail) na adresu sídla firmy se sdělením čísla faktury a data potvrzení objednávky, současně sdělí číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem vrátí zpět odpovídající částku bankovním převodem na účet kupujícího. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupeno od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, na zboží pořízené na leasing či splátky, osobně převzaté v místě expedičního skladu nebo převzaté od dopravy, kdy řidič zboží předává a umožňuje prohlédnutí zboží.
 • § Záruční podmínky: 
  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na prodávaná vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařského zákona 321/2004 Sb.
 • § Reklamace: 
  Pokud je objednané zboží dodáváno včetně dopravy na místo uvedené kupujícím a dodávka zboží je neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem (řidičem)záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky, dodacího listu a faktury) a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou, nebo dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. odstranění závady je realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
 • § Závěrečná ustanovení: 
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, manipulace se zbožím i palet), nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
 • § Používané doklady: 
  Potvrzení objednávky odesílané na e-mail. Výzva k platbě (u platby předem) odeslaná na e-mail po potvrzení objednávky Dodací list potvrzuje kupující (nebo osoba pověřená) při převzetí zboží. Originál a jedna kopie zůstává prodávajícímu, jedna kopie kupujícímu. Faktura / daňový doklad, předání současně se zbožím proti úhradě v hotovosti nebo zaslání originálu kupujícímu poštou po dodání zboží. Kopie zůstává prodávajícímu.

 Platnost těchto obchodních podmínek je od 1. ledna 2016.

NAŠI VYBRANÍ KLIENTI
StrabagEuroviaSwietelsky